Η πλειοψηφία των ταξιδιωτών επισκέπτονται το TripAdvisor πριν κάνουν κράτηση για ξενοδοχείο ή αεροπορικά εισιτήρια

Το επιβεβαιώνει πρόσφατη μελέτη.

31.05.2018

Γράφει: Shape.gr

εχεις διαβασει

Η πλειοψηφία των ταξιδιωτών επισκέπτονται το TripAdvisor πριν κάνουν κράτηση για ξενοδοχείο ή αεροπορικά εισιτήρια

Η προσέγγιση του ενεργού ταξιδιώτη και η επιρροή των ταξιδιωτικών του αποφάσεων αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες για όλα τα στελέχη του τομέα του Τουρισμού – και ειδικά για τους τομείς των Αεροπορικών Εταιρειών και της Φιλοξενίας.

Η πρόσφατη μελέτη «Path to Purchase» η οποία διεξήχθη από την comScore σε 12 παγκόσμιες αγορές στο H1 του 2017 και δημοσιεύτηκε πρόσφατα από το TripAdvisor καταδεικνύει την σημαντικότητα του μέσου στο «ταξίδι» του καταναλωτή. Συγκεκριμένα:
Το TripAdvisor ήλθε σε επαφή με το 60% των ταξιδιωτών οι οποίοι διεξήγαγαν την έρευνά τους και έκαναν τις κρατήσεις τους online.

  • 61% των καταναλωτών που αγόρασαν αεροπορικά εισιτήρια επισκέφθηκαν το TripAdvisor / 54% αυτών επισκέπτονται το TripAdvisor πριν την αγορά
  • 74% των καταναλωτών που έκλεισαν δωμάτιο σε ξενοδοχείο επισκέφθηκαν το TripAdvisor / 57% αυτών επισκέπτονται το TripAdvisor πριν την αγορά
  • Το TripAdvisor, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό site στον κόσμο, κατατάσσεται πρώτο ως το site με τις περισσότερες επισκέψεις πριν την κράτηση. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι:
  • Οι ταξιδιώτες που χρησιμοποίησαν το TripAdvisor ήταν αισθητά πιο ενεργοί κατά τη διάρκεια της «Διαδρομής προς την Αγορά» σε σχέση με αυτούς που δεν χρησιμοποίησαν το TripAdvisor: χρειάστηκαν κατά μέσο όρο 89 μέρες για να προχωρήσουν στην αγορά, έχοντας επισκεφθεί 34 sites και καταναλώσει 182 σελίδες – Ένα εντυπωσιακό 25% του συνολικού χρόνου της έρευνας αγοράς τους καταναλώθηκε στο TripAdvisor.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι 73% των πρώτων ταξιδιωτικών αναζητήσεων γίνεται χωρίς συγκεκριμένο προορισμό υπόψιν και ότι στο 80% των περιπτώσεων η έρευνα αγοράς παίρνει πάνω από 4 εβδομάδες για να ολοκληρωθεί – είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι είναι δεδομένη η ύπαρξη σημαντικής ευκαιρίας για να προσεγγιστούν οι ταξιδιώτες και να επηρεαστούν οι αποφάσεις τους.

Περισσότερα από Καλή ζωή

#shapegreece